Specjalizacje

Zakres usług

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta pomoc prawna świadczona jest w zależności od jego potrzeb w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta lub poprzez wykorzystanie najnowszych technik telekomunikacyjnych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących gałęziach prawa. W celu zapoznania się z ofertą proszę wybrać odpowiedni dział.

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Przygotowanie projektów stosownych aktów założycielskich, umów spółek, statutów;
 • Postępowanie rejestrowe;
 • Obsługa korporacyjna istniejących przedsiębiorców;
 • Przygotowanie i analiza projektów umów, listów intencyjnych, porozumień etc.
 • Reprezentacja wobec Kontrahentów, wierzycieli, dłużników, przed organami administracji publicznej, a także przez Sądami Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Windykacja należności, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, monitorowanie postępowania egzekucyjnego;
 • Postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy sprzedanej – głównie nieruchomości, a także odszkodowań;
 • Ochrona własności
 • Zniesienie współwłasności;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
 • Doradztwo w postępowaniach spadkowych
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego;
 • Przygotowywanie wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu;
 • Analiza ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem czynności z przedsiębiorcami, będącymi w stanie upadłości.
 • Doradztwo przy zawieraniu umów przedwstępnych i ostatecznych z deweloperami ;
 • Przygotowywanie i analiza deweloperskich umów sprzedaży;
 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy Inwestorami a Wykonawcami inwestycji, Deweloperami i ich Klientami, negocjacje, postępowanie mediacyjne, postępowanie sądowe;
 • Prowadzenie postępowań w sprawie obniżenia wartości nieruchomości z tytułu wad budynków;
 • Pomoc prawna w zarządzaniu nieruchomościami dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • Audyt nieruchomości
 • Dochodzenie odszkodowań od firm przesyłowych, posiadających słupy energetyczne, sieci gazowe lub wodociągowe na prywatnych nieruchomościach;
 • Ustanawianie służebności przesyłu;
 • Analiza i opracowywanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami, najmu, dzierżawy;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami( użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, renta planistyczna)
 • Dochodzenie odszkodowań za:
  • wypadki komunikacyjne;
  • błędy medyczne
  • wypadki przy pracy
 • Pomoc w uzyskaniu:
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • zadośćuczynienia dla członków rodziny za śmierć osoby bliskiej;
  • zwrotu kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
  • zwrotu utraconych dochodów
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudnianie kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników;
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Mobbing i ochrona dóbr osobistych
 • Wewnętrzne polityki i kodeksy
 • Relacje ze związkami zawodowymi, negocjacje, porozumienia, układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe, strajki;

Jeżeli Ty lub twoja firma boryka się z zagadnieniami natury prawnej skontaktuj się z nami już dziś i umów na spotkanie lub bezpłatną konsultację z naszymi prawnikami

Kontakt